Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZONNEPANELENPLUS

 

Artikel 1:          Algemene begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die bij ZonnepanelenPlus BV en/of ZonnepanelenPlus MKB BV h/o ZonnepanelenPlus koopt en opdracht geeft om werkzaamheden/diensten te verrichten.

Opdrachtgever-Ondernemer: Een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, al dan niet handelend vanuit een personenvennootschap of vanuit een eenmanszaak, en die bij ZonnepanelenPlus BV en/of ZonnepanelenPlus MKB BV h/o ZonnepanelenPlus koopt en opdracht geeft om werkzaamheden/diensten te verrichten.

Opdrachtnemer: ZonnepanelenPlus B.V (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12054319) en/of ZonnepanelenPlus MKB BV gevestigd te Amersfoort (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71016503) h/o ZonnepanelenPlus, hierna te noemen ZonnepanelenPlus. Partijen: Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer en ZonnepanelenPlus

 

Artikel 2:           Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ZonnepanelenPlus, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover ZonnepanelenPlus voor de te verrichten werkzaamheden/dienstverlening derden inschakelt.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. ZonnepanelenPlus en de Opdrachtgever/ Opdrachtgever-Ondernemer zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.
 3. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van bestuurders en/of vennoten van ZonnepanelenPlus en alle voor haar werkzame personen, alsmede personen die namens ZonnepanelenPlus De toepasselijkheid blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor ZonnepanelenPlus werkzaam zijn.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer zijn niet van toepassing op de overeenkomst met ZonnepanelenPlus.

Artikel 3:          Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes door ZonnepanelenPlus zijn ZonnepanelenPlus behoudt zich het recht voor prijzen achteraf te wijzigen indien er sprake is van meerwerk, afwijkende specificaties, maten, prijswijzigingen door leverancier, tekeningen etc. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor de door Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer bij ZonnepanelenPlus geplaatste orders via het personeel van ZonnepanelenPlus of via tussenpersonen, tenzij door ZonnepanelenPlus na het gedane aanbod aan degene aan wie de offerte is gericht, schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod.
 2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging van de order door de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer aan ZonnepanelenPlus.
 3. Levertijden zijn immer indicatief en geven Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, omdat externe factoren kunnen leiden tot vertraging. Denk hierbij bijvoorbeeld en niet limitatief aan factoren als vertraging van de levering van materialen, weersomstandigheden, personeelstekort.
 4. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door ZonnepanelenPlus schriftelijk zijn
 5. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen offerte q. opdrachtbevestiging wordt gemaakt, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamatie binnen 3 werkdagen.
 6. In geval van mondeling, per e-mail of anderszins geplaatste opdrachten c.q. bestellingen wordt een overeenkomst in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer niet omgaand tegen deze uitvoering
 7. Berekeningen die door ZonnepanelenPlus zijn gemaakt met betrekking tot maandelijkse lasten, belastingvoordeel, rentes, opbrengsten en besparingen zijn afhankelijk van veel

 

factoren en kunnen steeds wijzigen en zijn daarom indicatief. Nadrukkelijk kunnen daarom aan een dergelijke berekening nimmer rechten worden ontleend.

 1. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever/Opdrachtgever- Ondernemer doorberekend. ZonnepanelenPlus is gerechtigd (al dan niet ex 6:258 BW of ex 7:753 BW) overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich stijgingen voordoen in de kosten van materialen en/of arbeidskosten die voor de opdracht van toepassing zijn en/of in andere kosten welke de kostprijs kunnen beïnvloeden.
 2. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen op basis van een financiering, vormen het wijzigen van de rente of andere voorwaarden door de externe geldverstrekker, geen reden om de overeenkomst te ontbinden of om onder andere voorwaarden voort te zetten.
 3. Indien er vooraf een schouw plaatsvindt en naar aanleiding hiervan blijkt dat er minder zonnepanelen kunnen worden geplaatst, is dit geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. De Overeenkomst wordt dan uitgevoerd met het aantal in de schouw berekende panelen met de daarbij behorende Indien tijdens installatie blijkt dat er minder panelen kunnen worden geplaatst, geldt dit artikel eveneens.
 4. Onmiddellijk nadat de goederen door ZonnepanelenPlus zijn geleverd, gaat het risico over op Opdrachtgever/Opdrachtgever- Ondernemer. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is dan aansprakelijk voor brand, diefstal, beschadiging en vermissing van de goederen.
 5. Indien een doe-het-zelf pakket is overeengekomen, zijn de volgende producten in de prijs inbegrepen: zonnepanelen, omvormer, bevestigingsmateriaal voor het dak en bekabeling van de zonnepanelen tot en met de Een en ander conform de offerte. Daarmee is in de prijs bijvoorbeeld het volgende niet inbegrepen: bekabeling van omvormer naar meterkast, stekkers, kabelgoten, werkschakelaar, aardedraad, extra groep in meterkast, schroeven voor het bevestigingsmateriaal en eventuele verzwaringselementen bij een plat dak.

Artikel 4:          Duur en einde overeenkomst

 1. De overeenkomst vangt aan na schriftelijke ondertekening van de opdrachtbevestiging of de in artikel 3 lid 5 en 6 genoemde andere mogelijkheden en is daarmee voor Partijen bindend.
 2. Indien de overeenkomst is gebaseerd op basis van een financiering, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tot 7 dagen voor de levering indien de financiering door en op initiatief van de geldgever wordt afgewezen. Opdrachtgever dient in dat geval een schriftelijke afwijzing van de geldgever te Indien er externe kosten zijn gemaakt voor een advies- of schouwrapport zullen in dat geval uitsluitend deze advieskosten bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, komt het recht op ontbinding op grond van dit lid niet de Opdrachtgever-Ondernemer toe.
 3. De overeenkomst kan tussentijds per aangetekende brief of per e-mail door ZonnepanelenPlus worden ontbonden of worden vernietigd, indien:
  1. De Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst niet nakomt.
  2. De Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer de gewijzigde prijs niet
  3. De Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
  4. De Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 84
  5. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
 4. Op het vermogen van de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer beslag wordt gelegd, dan wel de Opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.
 5. Indien Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer niet kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, dit uitsluitend ter beoordeling van

Artikel 5:          Zekerheidsstelling en voorschotten

 1. Alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen werkzaamheden is ZonnepanelenPlus bevoegd van Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer 50% van de te betalen prijs te verlangen dan wel van de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van ZonnepanelenPlus. De resterende 50% dient binnen 7 dagen na montage te worden voldaan.

 

 1. Indien de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer weigert het gevraagde voorschot te voldoen q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is ZonnepanelenPlus gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet artikel 4 en onverlet het recht van ZonnepanelenPlus om in een dergelijk geval schadevergoeding van de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer te verlangen.

 

Artikel 6:          Uitvoering en oplevering van de werkzaamheden

 1. ZonnepanelenPlus en de met haar samenwerkende partners zullen de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en zal de belangen van de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer naar beste weten en kunnen behartigen met inachtneming van de door de wet gestelde
 2. De Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van ZonnepanelenPlus en de met haar samenwerkende partners toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.
 3. De Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is gehouden aan ZonnepanelenPlus tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden/diensten te kunnen verrichten. Artikel 7:760 lid 3 BW is van
 4. Op de werkzaamheden wordt door ZonnepanelenPlus de wettelijke garantietermijn van 2 jaar
 5. ZonnepanelenPlus zal uitsluitend door betonvloeren en platte daken boren indien Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Eventuele schade die hieruit voortvloeit is nadrukkelijk voor rekening en risico van Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer.
 6. Indien door toedoen of nalaten van Opdrachtgever geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer de daaraan verbonden kosten aan ZonnepanelenPlus verschuldigd.
 7. ZonnepanelenPlus behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.
 8. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls als één van hen dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 10. Indien van toepassing draagt Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer de verantwoordelijkheid voor een vergunning en dient Opdrachtgever/Opdrachtgever- Ondernemer een vergunning te verzorgen voor het plaatsen van de zonnepanelen. ZonnepanelenPlus kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het ontbreken van een vergunning.
 11. Indien de montagedatum, om welke reden dan ook, wordt uitgesteld, geeft dit Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer geen recht op schadevergoeding zolang de nieuwe montagedatum binnen een redelijke termijn van de oorspronkelijk afgesproken montagedatum Indien de nieuwe montagedatum onredelijk ver ligt van de oorspronkelijke datum, kan ZonnepanelenPlus, zonder erkenning van aansprakelijkheid een vergoeding toekennen over de periode vanaf 6 weken na de oorspronkelijke installatiedatum tot aan de daadwerkelijke installatiedatum, welke vergoeding nimmer hoger is dan het opbrengstverlies. Een uitstel van de montagedatum door ZonnepanelenPlus kan nimmer tot ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever leiden.
 12. ZonnepanelenPlus is gehouden om de wifi-verbinding bij de installatie tot stand te brengen indien Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer voor deze optie in de offerte heeft Deze verplichting beperkt zich tot de eerste installatie van deze wifi-installatie. Indien de wifi-verbinding op een later moment om wat voor reden dan ook wegvalt, zal ZonnepanelenPlus kosten doorberekenen voor het opnieuw tot stand brengen van de verbinding. Indien, om wat voor redenen dan ook, de installateurs van ZonnepanelenPlus de wifi-mogelijkheid niet kunnen aanleggen, is ZonnepanelenPlus nimmer aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt.
 13. Het vooraf maken van een constructieberekening en het achteraf keuren van een installatie kan een vereiste zijn van (de verzekeraar van) Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer.

 

Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer zal daarom te allen tijde vooraf hierom verzoeken en de kosten hiervan voor zijn rekening nemen.

 1. Indien ZonnepanelenPlus te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer het werk niet binnen een redelijke termijn van 5 werkdagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Na oplevering gaat het risico over op de Opdrachtgever/Opdrachtgever- Ondernemer en is Opdrachtgever ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten of kunnen ontdekken

 

 

 

 

Artikel 7:          Betaling, rente en kosten

 1. De Opdrachtgever betaalt 50% van het factuurbedrag bij opdracht en 50% van het factuurbedrag binnen 7 dagen na oplevering.
 2. De Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.
 3. ZonnepanelenPlus is gerechtigd om kosten van meerwerk achteraf in rekening te brengen bij de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer indien deze kosten niet zijn meegenomen in de offerte/opdrachtbevestiging. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer verplicht zich deze kosten binnen 14 dagen te voldoen aan ZonnepanelenPlus.
 4. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer zal worden aangemaand conform de eisen van de wet waarbij tevens de incassokosten en de wettelijke rente worden aangezegd. Bij de Opdrachtgever-Ondernemer maakt ZonnepanelenPlus aanspraak op de wettelijke handelsrente. Bij de Opdrachtgever-Ondernemer bedragen de incassokosten minimaal 15% van de gehele aanneemsom.
 5. Indien en voor zolang de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer niet heeft betaald, schort ZonnepanelenPlus verdere dienstverlening op.
 6. Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak worden gemaakt op werkzaamheden c.q. dienstverlening.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door ZonnepanelenPlus en/of het door ZonnepanelenPlus ingeschakelde incassobureau dan wel door de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente, komen voor rekening van de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer.
 8. In tegenstelling tot artikel 1 kan de betaling ook ineens plaatsvinden indien de betaling plaatsvindt vanuit een financiering of In dat geval dient de betaling binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn afgerond volledig te worden voldaan.
 9. Indien er na oplevering een keuring dient plaats te vinden door een externe partij, heeft Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer het recht om 5% van het factuurbedrag in te houden totdat de keuring heeft De overige 5% dient binnen de standaard betalingstermijn voldaan te worden.

 

Artikel 8:          Eigendomsvoorbehoud

 1. Partijen beschouwen geplaatste zonnepanelen met de bijbehorende installatie als roerende zaken ex art. 3:3 lid 2 BW. Zonnepanelen met de bijbehorende installatie worden geen bestanddeel van de onroerende ZonnepanelenPlus behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren producten totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die ZonnepanelenPlus tegen Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer heeft of zal verkrijgen.
 2. Zolang de eigendom niet op Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop Indien Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ZonnepanelenPlus of ZonnepanelenPlus goede grond geeft te vrezen

 

dat hij hierin tekort zal schieten, is ZonnepanelenPlus gerechtigd, zonder dat hiertoe enige nadere machtiging van de zijde van Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (laten) nemen. Hiertoe zal Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer alle medewerking verlenen.

 1. De kosten verbonden aan de terugneming zijn voor rekening van Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer, evenals de overige schade die ZonnepanelenPlus De genoemde kosten belopen tenminste 15% van de koopprijs.

Artikel 9:          Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de partijen ontstaan, waaronder:
  • oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, ziekte waaronder mede te verstaan epidemieën en de gevolgen daarvan
  • niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden
  • werkstaking, blokkades
  • bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, d.)
  • weersomstandigheden die het onverantwoord maken om werkzaamheden te verrichten, dit ter beoordeling van ZonnepanelenPlus.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ZonnepanelenPlus opgeschort zonder dat er sprake is van schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal ZonnepanelenPlus gehouden zijn tot het vergoeden van door de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer geleden schade in geval van overmacht.
 3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door ZonnepanelenPlus is beëindigd, is door de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 10:         Annulering

 1. Als de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten, zoals De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
 2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand behalve als ZonnepanelenPlus kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner

 

Artikel 11:         Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid voor ZonnepanelenPlus beperkt zijn tot directe schade aan de geleverde en geïnstalleerde producten en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ZonnepanelenPlus afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. Indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste zes maanden, direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van ZonnepanelenPlus of van haar leidinggevende werknemers.
 4. ZonnepanelenPlus is niet aansprakelijk als de staat van onderhoud van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst, onvoldoende is of als de dakconstructie onvoldoende dragend Indien Opdrachtgever hierover twijfels heeft kan hij vooraf een berekening laten

 

maken door een derde partij. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer verklaart dat het dak geen asbesthoudende materialen bevat en is aansprakelijk voor kosten (nu en in de toekomst) indien er toch asbesthoudende materialen in het dak blijken te zitten. Artikel 7:760 BW is van toepassing.

 1. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is ervan op de hoogte dat bij de installatie de reële mogelijkheid bestaat dat enkele dakpannen breken en zal daarom voor installatie een aantal vervangende dakpannen op voorraad Kosten van en voor het vervangen van dakpannen zijn niet inbegrepen in de prijsstelling en komen voor rekening van Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer.
 2. ZonnepanelenPlus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen schade aan het pand, de gederfde winst, de gemiste besparingen, het verlof opnemen vanwege de installatie of schade door uitval van het systeem. Ook omstandigheden zoals beschreven in artikel 3 lid 7 zijn nadrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid. ZonnepanelenPlus heeft hier immers geen inzage in noch kan ZonnepanelenPlus hier invloed op uitoefenen.
 3. De Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is gehouden om ZonnepanelenPlus zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen. In dat geval is ZonnepanelenPlus uitsluitend gehouden de gemaakte fout te herstellen en is zij niet aansprakelijk voor eventuele kosten zoals bijvoorbeeld (en niet limitatief) kosten door opbrengstverlies of kosten die Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer zou hebben gehad voor zijn/haar tijd.
 4. Indien Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer het systeem zelf geheel of gedeeltelijk monteert of door een derde laat monteren, is ZonnepanelenPlus nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade met betrekking tot de Nadrukkelijk wordt overeengekomen dat in dat geval schade aan de omvormer als gevolg van een onjuiste aansluiting niet voor rekening van ZonnepanelenPlus kan komen.
 5. Indien Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer zelf het dak heeft opgemeten, is Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer verantwoordelijk voor een juiste berekening en/of de juiste maten. ZonnepanelenPlus is niet aansprakelijk voor extra kosten als gevolg van een foute berekening van Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer.
 6. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer vrijwaart ZonnepanelenPlus voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.
 7. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het in stand houden van een wifi-verbinding.
 8. ZonnepanelenPlus kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het niet verkrijgen van een financiering door de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer. Het laten installeren van de opdracht voordat de financiering tot stand is gekomen is daarmee volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer.
 9. Indien Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer meer teruglevert aan energie dan het door de Belastingdienst gestelde maximumbedrag, dient Opdrachtgever/Opdrachtgever- Ondernemer zich aan te melden bij de Belastingdienst. De verantwoordelijkheid voor deze aanmelding ligt bij Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer. ZonnepanelenPlus is niet aansprakelijk voor (fiscale) consequenties.
 10. In geval van klachten over het materiaal is ZonnepanelenPlus niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.
 11. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is verplicht de installatie aan te melden bij de netbeheerder via energieleveren.nl. Omdat deze aanmelding alleen door Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer gedaan kan worden, kan ZonnepanelenPlus niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of niet juist aanmelden of de gevolgen hiervan.

 

Artikel 12: Onderzoek en klachten

 1. Bij aflevering en montage van de producten is Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer verplicht nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de overeenkomst beantwoorden. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer kan er geen beroep meer op doen dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij ZonnepanelenPlus daarvan niet binnen een redelijke termijn nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. De Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer dient gebreken binnen 2 maanden na de aflevering en montage te melden. Na deze termijn vervallen de rechten van

 

Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer en kan deze geen aanspraak meer maken op schadevergoeding met betrekking tot deze gebreken.

 1. Een klacht over de aflevering van de materialen en/of de oplevering van het systeem kan nimmer leiden tot het opschorten van de betalingsverplichting van Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer.
 2. Het is Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer bekend dat bij het plaatsen van zonnepanelen dakpannen enigszins omhoog kunnen komen te staan vanwege de beugels die onder de dakpannen worden Ook kunnen er krassen op de dakpannen ontstaan. Er mag hierdoor echter nimmer lekkage ontstaan. In alle andere gevallen vallen deze werkzaamheden onder de normale afwijkingen. Tevens is het Opdrachtgever/Opdrachtgever- Ondernemer bekend dat wanneer het dak niet recht is, dat wil zeggen dat er een kromming of een bolling in het dak aanwezig is, de zonnepanelen de ligging van het dak volgen. Indien de zonnepanelen hierdoor niet geheel recht liggen, valt dit onder de normale afwijkingen en kan ZonnepanelenPlus hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
 3. Er kan een kleurverschil tussen de panelen zijn of Op kleurverschillen wordt door leveranciers van zonnepanelen geen garantie gegeven en hierdoor vallen kleurverschillen onder de normale afwijking waardoor panelen op basis van kleurverschil niet vervangen worden en er ook geen recht op schadevergoeding kan zijn.

Artikel 13:         Wijziging

ZonnepanelenPlus is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval ZonnepanelenPlus tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, tegen de toepasselijkheid van de aangepaste algemene voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever/Opdrachtgever-Ondernemer tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door ZonnepanelenPlus genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken

 

Artikel 14:        Geschillen en toepasselijk recht

 1. Nederlands recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag is van toepassing op alle door ZonnepanelenPlus gedane aanbiedingen en/of offertes, hoegenaamd dan ook, alsmede op alle met ZonnepanelenPlus gesloten overeenkomsten.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te Nadat het geschil is ontstaan, kunnen partijen overeenkomen voor welke rechter de zaak wordt aangebracht.

 

Algemene voorwaarden ZonnepanelenPlus – april 2023

Zonnepanelen voor particulieren

Profiteer van het hoogste rendement met de beste zonnepanelen op de markt.
Gratis dakscan

Zonnepanelen voor ondernemers

Duurzaam ondernemen met zonnepanelen en profiteren van alle voordelen.
Gratis dakscan
Website laten maken door Bureau Magneet - Online marketing
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram